Producten
 
Ter voorkoming van wettelijke ketenaansprakelijkheid, boetes, naheffingen of non-conformi- teiten (afwijkingen) kan Suggero u onafhankelijk adviseren, begeleiden, coachen en trainen op de hieronder te noemen werkterreinen. Met onze producten of combinaties kunnen wij maatwerk leveren voor startende en bestaande ondernemingen. 


Wij hebben specialismen in de volgende hoofdrubrieken:


1. Certificatietrajecten

2. CAO en arbeidsovereenkomsten

3. Documentherkenning, arbeidsgerechtigdheid en arbeidsmarktfraude
4. Keurmerken

5. Financieel administratieve (fiscale) ondersteuning en verzorging

6. Overige


Certificatietrajecten [top]

Suggero verzorgt advies, begeleiding, meting, coaching en training op het gebied van:

 • NEN 4400-1 (in Nederland gevestigde ondernemingen) en NEN 4400-2 (in het buitenland gevestigde ondernemingen die zich richten op Nederlandse arbeids- markt) voor wat betreft de eisen voor inrichting van organisatie, personele-, loon- 
  en financiŽle administratie, in- en doorleensituaties, aanneming of uitbesteding 
  van werk en bemiddeling van ZZP-ers;

 • Prť-audit NEN 4400-1 / NEN 4400-2 ter beoordeling of voorafgaande aan een certificatietraject aan de eisen wordt voldaan;

 • 'Second opinion' NEN 4400-1/ NEN 4400-2 van uitgevoerde inspecties;

 • Bezwaar- en beroepsprocedures bij inspectie-instellingen of Stichting Normering Arbeid;

 • NEN 4400-1 / NEN 4400-2 en inspectieverlagende voorwaarden (bijv. Document- herkenning).


CAO en arbeidsovereenkomsten
[top]

Suggero verzorgt advies, begeleiding, meting, coaching en training op het gebied van:

 • Arbeids- en uitzendovereenkomsten in relatie tot naleving van privaatrecht en CAO, Sociaal Fonds, werkingssfeer, beloningsmogelijkheden, wettelijk minimumloon (Wml), bedingen en implementatie van mogelijkheden voor convenantafspraken 
  (bijv. tussen CAO partners en (overheids)diensten);

 • Naleving van CAO van ABU, NBBU, VIA, VPO en samenhang met andere cao's 
  voor andere branches/sectoren (bijv. agrarisch, bouw, industrie, logistiek en 
  schoonmaak) en invloeden van algemeen verbindend verklaring;

 • 0-meting op naleving relevante CAO of 'Second opinion' van uitgevoerde inspecties namens SNCU ('CAO-politie') of herstel naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen;

 • (Periodieke) steekproeven op de juiste naleving van CAO's en interne afspraken.

 • ET-scan (toets op juiste toepassing van extraterritoriale kosten en documentatie)


Documentherkenning, arbeidsgerechtigdheid en arbeidsmarktfraude [top]

Suggero verzorgt advies, begeleiding, meting, coaching en training op het gebied van:

 • Training documentherkenning ter voorkoming van identiteitsfraude en illegale arbeid;

 • (Preventieve) onderzoeken illegale tewerkstelling (administratief, werkplek) en inrichten van procedures, toezicht en maatregelen;

 • (Preventieve) onderzoeken identiteits- en documentenfraude;

 • Aanvragen tewerkstellingsvergunning (TWV) en notificatie UWV Werkbedrijf;

 • Aanvragen verblijfsvergunning (verblijfstitel) Grensoverschrijdende dienstverlening en dergelijke bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);

 • (Preventieve) onderzoeken wettelijke minimumloon (Wml);

 • Bezwaar- en beroepsprocedures bij Afdeling Bestuurlijke Boete Inspectie SZW bij boetes voor Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wet minimumloon (Wml).

Keurmerken [top]

Suggero verzorgt advies, begeleiding, meting, coaching en training op het gebied van:

 • (Preventieve) onderzoeken keurmerken vlees- en pluimveesector (o.a. SKA);

 • Naleving huisvestingseisen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF), 
  Certified Flex Home (CFH) en Stichting Keurmerk Internationale Arbeids-bemiddelaars (SKIA);

 • 'Second opinion' van uitgevoerde inspecties namens brancheorganisaties en keurmerken.


Financieel administratieve (fiscale) ondersteuning en verzorging
[top]

Suggero verzorgt advies, begeleiding, meting, coaching en training op het gebied van:

 • Verzorgen van financiŽle administraties voor ZZP-ers (Nederlandse en buitenlandse ondernemers) en aangiften omzet- en inkomstenbelasting;

 • Aanvragen BSN / SoFi-nummers voor buitenlandse arbeidskrachten;

 • Contacten voor buitenlandse ondernemingen richting Nederlandse overheid (bijv. 
  A1 / E101-verklaringen);

 • Agentschap voor buitenlandse ondernemingen die zich richten op de Nederlandse markt / arbeidsmarkt.


Overige [top]

 • Staat uw onderwerp niet in de hoofdrubrieken maar heeft hier wel een relatie mee?
  In dat geval kunt u contact met ons opnemen wat wij voor u kunnen betekenen.